Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên môn cho sinh viên, thanh niên đáp ứng yêu cầu việc làm theo nhu cầu của xã hội.

Hình thành Cổng liên kết, kết nối việc làm cho sinh viên, thanh niên.