1. Sứ mệnh

Hỗ trợ và tổ chức triển khai hoạt động chuyển giao tri thức, công nghệ, sản phẩm khoa học và công nghệ của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và các cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo ra ngoài xã hội; Tiếp nhận và chuyển giao tri thức từ bên ngoài vào ĐHQGHN và xã hội; Liên kết, hợp tác trong nước và quốc tế để triển khai các hoạt động chuyển giao tri thức, đào tạo, môi giới khoa học và công nghệ theo quy định, xây dựng và vận hành cổng kết nối cung cầu của ĐHQGHN.

Hỗ trợ khởi nghiệp, hoạt động đổi mới sáng tạo, ươm tạo khoa học và công nghệ, ươm tạo khởi nghiệp trong toàn ĐHQGHN và xã hội.

Giám định công nghệ và thẩm định giá tài sản trí tuệ theo quy định của pháp luật.

2. Tầm nhìn năm 2030

Trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, kết nối cung cầu khoa học công nghệ, giám định công nghệ, chuyển giao tri thức, hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, kết nối việc làm cho sinh viên, thanh niên.