- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các dịch vụ đánh giá, thẩm định giá, định giá công nghệ, giám định công nghệ, tài sản trí tuệ cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); Xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) trong và ngoài ĐHQGHN; Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện đánh giá tổ chức KH&CN trong và ngoài ĐHQGHN;

- Thực hiện hợp tác quốc tế, khai thác, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình quản lý tiên tiến của thế giới, là cầu nối tăng cường hợp tác quốc tế, công nhận, thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, kiểm định chất lượng sản phẩm khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

- Thực hiện các dịch vụ giám định, thẩm định, kiểm định... hàng hóa, tài sản, sản phẩm khoa học công nghệ, dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị…  phục vụ quản lý Nhà nước và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa trong nước.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp khoa học công nghệ trong và ngoài ĐHQGHN.

- Tổ chức và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đánh giá, thẩm định giá, định giá công nghệ, giám định công nghệ trong và ngoài ĐHQGHN.