business writing service phd thesis physics latex best college admission essays great research papers on data mining can you find me now research paper defend my phd thesis sociology papers b sociology papers abortion school essays
slide

Trang chủ Cơ cấu tổ chức
Giám đốc Vương Quốc Thắng
Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Giám đốc ĐHQGHN giao.
Phụ trách lĩnh vực công tác: Chiến lược và kế hoạch phát triển Trung tâm; Kế hoạch- tài chính, Tổ chức cán bộ;Hành chính - Tổng hợp, Hợp tác và Phát triển; Chính trị - Tư tưởng; Truyền thông, công tác Đào tạo, Du học, cung ứng nhân lực.
Trực tiếp phụ trách: Phòng Hỗ trợ Khởi nghiệp, phòng Hành chính - Tổng hợp
Điện thoại: +024 6680 5108
 
Phó Giám đốc Vũ Trọng Hưng
Phụ trách lĩnh vực công tác: Sở Hữu trí tuệ, Khoa học và Công nghệ; Kết nối cung cầu KHCN, chuyển giao tri thức, Cơ sở vật chất; một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
Trực tiếp phụ trách: Phòng Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Tri thức, Văn phòng Giám định Công nghệ
Điện thoại: +024 6291 1434
Email: hungvt@vnu.edu.vn