slide
Giám định công nghệ
Ngày đăng: 26/08/2017
QUY TRÌNH GIẢM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
A. Công đoạn 1: Tiếp nhận đơn
* Gồm 07 bước như sau:


B. Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định
* Gồm 05 bước như sau:


C. Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định
* Gồm 07 bước như sau:


D. Công đoạn 4: Xử lý kết quả
* Gồm 04 bước như sau:


Bài viết liên quan
Quy trình thẩm định giá
Ngày đăng: 26/08/2017
Quy trình chi tiết thẩm định giá bao gồm 4 công ...