"/> "/>
slide

Trang chủ Giám định công nghệ

Cung ứng các dịch vụ chuyển giao công nghệ và dịch vụ sở hữu trí tuệ, dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ.
Đầu mối tổ chức huấn luyện bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo các lĩnh vực đăng ký (cấp chứng chỉ).
Tổ chức hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký.
Đầu mối phổ biến kiến thức trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.
Cung ứng các dịch vụ sở hữu trí tuệ, bao gồm: dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ, dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ, và dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu, bảo trì và quản lý danh mục tài sản trí tuệ.
Cung ứng các dịch vụ chuyển giao công nghệ, bao gồm: dịch vụ môi giới công nghệ, dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, dịch vụ đánh giá công nghệ, dịch vụ định giá công, dịch vụ giám định công nghệ, và dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ.
Liên kết trong việc xây dựng và vận hành các doanh nghiệp khoa học và công nghệ) các tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của ĐHQGHN.
Giám định công nghệ
Quy trình giám định công nghệ  gồm 4 công ...
Quy trình thẩm định giá
Quy trình chi tiết thẩm định giá bao gồm 4 công ...