"/> "/> dissident essay historical in revisionist tradition viewpoint how to write an essay for university application activity village writing paper heart of darkness essay help safe assignment blackboard law enforcement research paper topics apa format research paper example 2011 dissertation proposal samples research paper topics social issues masters degree essays
slide

Trang chủ Giám định công nghệ

I. Vị trí và chức năng

Văn phòng Giám định Công nghệ (TLO), là đơn vị trực thuộc Trung tâm, có chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Trung tâm trong các công tác Tổ chức thẩm định và định giá công nghệ, tài sản trí tuệ, thực hiện việc đăng ký, bảo trì và quản trị danh mục tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của ĐHQGHN, dịch vụ thông tin KH&CN, chứng nhận, xác nhận giao dịch sản phẩm KHCN. 

 

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 
 Cung ứng các dịch vụ thẩm định công nghệ, tài sản trí tuệ, sản phẩm KH&CN trong và ngoài ĐHQGHN.

 Dịch vụ đánh giá công nghệ, định giá công nghệ, tư vấn bảo hộ tài sản trí tuệ, tiềm năng thương mại đối với các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ hình thành trên cơ sở đầu tư của ĐHQGHN;

 Tổ chức thực hiện các dịch vụ kiểm tra, chứng nhận chất lượng, kiểm định, giám định chất lượng, đánh giá nguyên nhân sự cố, xây dựng hệ thống và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm KH&CN trong và ngoài ĐHQGHN.

 Hoàn tất các thủ tục đăng ký, xác nhận, chứng nhận phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, quyền sở hữu công nghiệp, bảo hộ nhãn hiệu, quyền tác giả cho các cán bộ khoa học, người học trong và ngoài ĐHQGHN.

Xác nhận, chứng nhận giao dịch sản phẩm KHCN.

 Tư vấn, đào tạo về định giá công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, đánh giá trình độ công nghệ, đánh giá năng lực đổi mới công nghệ, đánh giá tiềm năng công nghệ, đánh giá công nghệ phục vụ chuyển giao công nghệ.

 Tư vấn, đào tạo chuyên môn về đánh giá khoa học, bao gồm: đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đánh giá chính sách, chiến lược khoa học công nghệ; đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ; nhân lực khoa học và công nghệ.

 Thực hiện hợp tác quốc tế, khai thác, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, các mô hình quản lý tiên tiến của thế giới, là cầu nối tăng cường hợp tác quốc tế, công nhận, thừa nhận lẫn nhau giữa các tổ chức tư vấn, kiểm định chất lượng sản phẩm KH&CN trong khu vực và toàn cầu.
Quy trình thẩm định giá
Quy trình chi tiết thẩm định giá bao gồm 4 công ...
Giám định công nghệ
Quy trình giám định công nghệ  gồm 4 công ...
Một số vấn đề cần quan tâm trong giám định công nghệ các dự án đầu tư
Công nghệ của dự án đầu tư là tập hợp các giải pháp, các quy trình và các bí quyết được sử dụng trong Dự án đầu tư để thực hiện quá trình sản xuất hay dịch vụ nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.. ...
Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ
Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công ...
Định hướng Sàn công nghệ trong bối cảnh cách mạng 4.0
Sàn giao dịch thông tin công nghệ được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2006. Sau 12 năm hoạt động, trước bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự giao thoa.. ...
Việt Nam chưa có các sàn giao dịch công nghệ quốc gia đúng nghĩa
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với trung tâm là sự phát triển công nghệ số đã đặt ra cho Việt Nam áp lực thay đổi về mô hình, phương thức hoạt động, cơ cấu tổ ...
Sẽ kết nối các sàn giao dịch công nghệ Việt Nam với Hàn Quốc và quốc tế
Cũng trong thông tin mới phát ra về Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp hợp tác KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc (JCM 8) cấp Bộ trưởng vừa được tổ chức ngày 22/3 tại Hà Nội,.. ...