Trang chủ Đào tạo khởi nghiệp

Hỗ trợ các nhà khoa học, người học trong việc tìm kiếm nguồn kinh phí để nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, sản phẩm, sản xuất thử nghiệm nhằm đẩy mạnh việc chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm.
Hợp tác với các quỹ đầu tư mạo hiểm, các cá nhân và tổ chức giúp cá nhân, nhóm nghiên cứu huy động vốn cho các dự án nghiên cứu, thương mại hóa công nghệ; tư vấn, hỗ trợ, đồng hành với các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu, người học trong ĐHQGHN trong việc thành lập các doanh nghiệp KH&CN (start-up/spin-off).
Tư vấn đầu tư nghiên cứu và tạo lập các tài sản trí tuệ, sản phẩm KH&CN có giá trị thương mại, giá trị gia tăng cao; hỗ trợ đánh giá và xác định giá trị thương mại, tư vấn bảo hộ tài sản trí tuệ và tối đa hóa lợi nhuận khi chuyển giao, thương mại hóa công nghệ.
Xây dựng Quỹ tương trợ khởi nghiệp của Trung tâm từ nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp và từ nguồn thu của Trung tâm khi có điều kiện để hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp trong và ngoài ĐHQGHN.
Tham gia hoạt động điều phối Quỹ Khởi nghiệp của ĐHQGHN phù hợp với quy định của pháp luật.
Chi tiết vui lòng tham khảo : http://csk.vnu.edu.vn/ho-tro-khoi-nghiep-b138