"/> "/> help with a business plan uk kikis delivery service essay what the american flag means to me essay help how to write an essay for university application dissertation stats help
slide

Trang chủ Chuyển giao tri thức

Hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm công nghệ, sản xuất thử, sản phẩm dịch vụ tư vấn của ĐHQGHN thành sản phẩm thương mại hóa có thể bán được trên thị trường và chuyển giao ra ngoài xã hội.
Phát triển các dịch vụ, tư vấn về KH&CN, tri thức của ĐHQGHN cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.
Tiếp nhận và chuyển giao tri thức từ bên ngoài vào ĐHQGHN để tạo ra các vườn ươm tri thức, vườn ươm KH&CN, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động quản lý của ĐHQGHN.
Liên kết, hợp tác quốc tế với các tổ chức và trường đại học có uy tín cao trên thế giới, đặc biệt các tổ chức và trường đại học có mô hình trung tâm chuyển giao tri thức để triển khai thực hiện các hoạt động chuyển giao tri thức thông qua hợp tác nghiên cứu KH&CN, dịch vụ môi giới công nghệ.
Mua, khai thác và chuyển giao các patent, công nghệ quốc tế cho người có nhu cầu trong nước (thẩm định, đánh giá thị trường thương mại công nghệ trong nước, xác định mức phí chuyển giao…).
Tham gia thiết kế và vận hành Sàn Giao dịch KH&CN của ĐHQGHN; cung ứng dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo đơn đặt hàng.
Đại biểu Quốc hội thông qua Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Về chính sách của Nhà nước đối với CGCN, một số ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, sáng chế, sáng tạo; khuyến khích tổ chức KH&CN chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản ...